สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป

จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 มินุนายน 2563