วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
 
 

ปรัชญา

สาธุโข สิปฺปํ นาม อปี ยาทิสกีทิส์
ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใด เช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสครบรอบ 60 ปี วิทยาลัยนาฏศิลป เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537)
 
 
 

ปณิธาน

วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิต นักเรียน นักศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์ ผสมผสานกับวิทยาการที่เป็นสากลให้เกิดความงอดงามทางสติปัญญา สามารถพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
 
 
 

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยนาฏศิลป มีความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ และดนตรีเพื่อปวงชนสู่สากลด้วยคุณภาพ
 
 
 

พันธกิจ

 • จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์และดนตรีระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 • สร้างพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยด้านนาฏศิลป์และดนตรีมีคุณค่าสู่สังคม
 • ให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ และดนตรี กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป
 • อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
 • เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ และดนตรีทั้งแบบราชสำนักและพื้นบ้านอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 •  
   
   

  เป้าหมาย

 • เพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข
 • เพื่อผลิตศิลปินครู ทางด้านนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์
 • เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่และสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 • เพื่อพัฒนาวิชาการด้านนาฏศิลป์และดนตรีให้ไปสู่มาตรฐานสากล
 • เพื่อเป็นแหล่งวิชาการให้บริการความรู้ทางด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไป
 •            

  วิทยาลัยนาฏศิลป
  119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  The College of Dramatic Arts
  119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand