วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts
งานสร้างสรรค์และวิจัย
ปี พ.ศ.
หัวเรื่อง
ผู้จัดทำ
ข้อมูล
2563
การแสดงชุด สองสาวชมสวน
อาจารย์พิมพิกา มหามาตย์
2563
การแสดงชุด ฉุยฉายหงส์สุวรรณ
อาจารย์ธนกร สุวรรณอำภา
2562
การแสดงชุด ป๋องแป๋งไล้เหลี่ยว
วิทยาลัยนาฏศิลป
2561
นาฏยประดิษฐ์ ชุด พระลักษมณ์ตัดศอสีดา
อาจารย์ธนกร สุวรรณอำภา
    
2561
นาฏยประดิษฐ์ ชุด โนรีดัดตน
อาจารย์จินตนา อนุวัฒน์
    
2561
การแสดงชุด เคียนขะม้านารี
วิทยาลัยนาฏศิลป
2560
นาฏยประดิษฐ์ ชุด ระบํากุหลาบสิรินธร
อาจารย์ฤดีชนก คชเสนี
    
           

วิทยาลัยนาฏศิลป
119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

The College of Dramatic Arts
119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand