วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts
งานสร้างสรรค์และวิจัย
นาฏยประดิษฐ์ ชุด พระลักษมณ์ตัดศอสีดา
อาจารย์ธนกร สุวรรณอำภา
    
นาฏยประดิษฐ์ ชุด โนรีดัดตน
อาจารย์จินตนา อนุวัฒน์
    
นาฏยประดิษฐ์ ชุด ระบํากุหลาบสิรินธร
อาจารย์ฤดีชนก คชเสนี
    
           

วิทยาลัยนาฏศิลป
119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

The College of Dramatic Arts
119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand