วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts
ทบทวนบทเรียน ออนไลน์

ภาควิชานาฏศิลปไทย

นาฏศิลปไทย(โขน)

นาฏศิลปไทย(ละคร)

ภาควิชาดุริยางค์ไทย

ปี่พาทย์
 • ทบทวนบทเรียน 1

 • เครื่องสายไทย
 • ทบทวนบทเรียน 1

 • คีตศิลป์ไทย
 • ทบทวนบทเรียน 1

 • ภาควิชาศิลปสากล

  ดนตรีสากล
  เครื่องดนตรี ฟลูต
 • ทบทวนบทเรียน

 • คีตศิลป์สากล

  นาฏศิลป์สากล

  ภาควิชาศึกษาทั่วไป

  ภาษาไทย

  คณิตศาสตร์

  วิทยาศาสตร์
 • ทบทวนบทเรียน 1

 • ภาษาต่างประเทศ
 • ทบทวนบทเรียน 1
 • ทบทวนบทเรียน 2

 • สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • ทบทวนบทเรียน 1

 • สุขศึกษาพลศึกษา
 • ทบทวนบทเรียน 1

 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ศิลปะ

  แนะแนว

             

  วิทยาลัยนาฏศิลป
  119 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

  The College of Dramatic Arts
  119 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhornpathom, 73170, Thailand