กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 12 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


กิจกรรมพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 3 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


กิจกรรมพิธีถวายพระพรรัชกาลที่๑๐และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


กิจกรรมวันสถาปนา ๘๖ ปี วิทยาลัยนาฏศิลป ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติ ทางวัฒนธรรม 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


กิจกรรมการแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ กิจกรรมการประเมินผลกิจกรรมตามความถนัดความสนใจ(ชมรม) 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน “มาฆบูชา” 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา2563 10 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


กิจกรรมพิธีบูรพาจารย์ 10 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


พิธีคำนับครู การแสดงสังคีตศาลายา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


กิจกรรมวันปีใหม่ และ กิจกรรมวันChristmas 27 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 15 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป


ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งแผ่นดิน 5 ธันวาคม 2562


ภาพกิจกรรมรำลึกพ่อแห่งแผ่นดิน 4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป