a

 
               
               
ปรัชญา
               
 

สาธุโข สิปฺปํ นาม อปี ยาทิสกีทิส์
ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใด เช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสครบรอบ 60 ปี วิทยาลัยนาฏศิลป
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537)

 
               
               
               
ปณิธาน
     
 

วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิต นักเรียน นักศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์ ผสมผสานกับวิทยาการที่เป็นสากลให้เกิดความงอดงามทางสติปัญญา สามารถพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม

 
               
               
วิสัยทัศน์
     
  วิทยาลัยนาฏศิลป มีความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ และดนตรีเพื่อปวงชนสู่สากลด้วยคุณภาพ  
               
               
พันธกิจ
     
 
  1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์และดนตรีระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  2. สร้างพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยด้านนาฏศิลป์และดนตรีมีคุณค่าสู่สังคม
  3. ให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ และดนตรี กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป
  4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
  5. เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ และดนตรีทั้งแบบราชสำนักและพื้นบ้านอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
               
               
เป้าหมาย
     
 
  1. เพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข
  2. เพื่อผลิตศิลปินครู ทางด้านนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์
  3. เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่และสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทย
  4. เพื่อพัฒนาวิชาการด้านนาฏศิลป์และดนตรีให้ไปสู่มาตรฐานสากล
  5. เพื่อเป็นแหล่งวิชาการให้บริการความรู้ทางด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์
  6. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไป